ID #1056

Regulamin kuponów rabatowych

1. Wystawcą kuponów rabatowych jest InBook S.A z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Roździeńskiego 11.

2. Realizacja kuponów rabatowych ogranicza się do serwisów internetowych należących doInBook S.A.

3.Każdy kupon rabatowy i posiada indywidualne oznaczenie

- datę ważności

- indywidualny ciąg znaków

4. Możliwość uzyskania kuponu jest każdorazowo określana.

5. Kupony posiadają datę ważności.

6.Skorzystanie z kuponu, przez osoby biorące udział w promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych dla celów promocyjnych i marketingowych przez InBook S.A (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.).

7. Kupon nie może zostać wymieniony na środki pieniężne ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie.

8. Kupon może być wykorzystany tylko i wyłącznie w okresie jego ważności.

9. Kupon będzie uprawniał do wzięcia udziału w Promocji z zastrzeżeniem, iż zakup uprawniający do uzyskania bonu rabatowego lub towarowego nie podlega obniżeniu o rabat przewidziany dla kuponu rabatowego.

10. Każdorazowo określa się asortyment objęty promocją.

11. W kwestiach zwrotów towarów zakupionych w promocji obowiązuje Regulamin sklepu, którego dotyczy kupon rabatowy.

12. Zebranie kliku kuponów rabatowych nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanego rabatu.

13. Kupony rabatowe i towarowe nie łączą się z innymi rabatami i programem lojalnościowym.

14. Pracownik sklepu biorącego udział w Promocji, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kuponu i jego realizacji, jeżeli przedłożony kupon budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności pochodzenia.

15. Pracownik ma obowiązek odmówić przyjęcia kuponu jeśli minął okres jego ważności.

16. Ilość kuponów jest limitowana.

17. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymagane do zrealizowania zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maja odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby organizatora.

 

 

Tagi: -

Podobne wpisy: